ಯುಗಾದಿ

ಹಳೆಯ ಕೊಳೆಯ ಹೊಸತು ತೊಳೆಯಲಿ
ಹೊಸದೇ ಕಳೆಯ ಹೊಸತು ಮೆರೆಯಲಿ
ಸವಿಯ ಬಾಳಿಗೆ ಹೊಸತು ಸುರಿಯಲಿ
ಅನಂತ ಯುಗಾದಿಗಳ ಯಾನ ಹರಸಲಿ

No Comments

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Instagram
LinkedIn
LinkedIn
Share
RSS