ದೀಪ

ಹಚ್ಚುವ ಪ್ರತಿ ದೀಪವು
ಬೆಳಗಲಿ ಬದುಕನ್ನು
ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿ ಕಣವು
ಹೊಡೆದೋಡಿಸಲಿ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು

ಜ್ಯೋತಿಯ ಪ್ರಖರತೆ ಮೂಡಿಸಲಿ
ಒಳಿತಿನ ನಂಬುಗೆಯನ್ನು
ಕುಡಿಯ ನಿಶ್ಚಲತೆ ತುಂಬಲಿ
ದೃಡ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು

ಆರತಿಯ ಸಂಭ್ರಮವು ಹರಡಲಿ
ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು
ನಂದಾದೀಪವು ಶಾಶ್ವತಗೊಳಿಸಲಿ
ಬದುಕಿನ ಭವ್ಯತೆಯನ್ನು

No Comments

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Instagram
LinkedIn
LinkedIn
Share
RSS