ಕಾತರ

ಇಂದೇಕೆ ಹೀಗೆ, ಮಂದಹಾಸದೊಂದಿಗೆ ಈ ಮೌನ…
ಕಪ್ಪಾದ ಆಕಾಶದಂತೆ, ಸುಳಿಯದ ತಂಗಾಳಿಯಂತೆ!!
ಮಾತಿನ ಮುತ್ತುದುರಬಾರದೆ ಇಳೆಯ ಒಡಲಿಗೆ…
ಮಂದಹಾಸ ತೊಳೆದಿರುವ ಭಾವದ ಮರುಳಿಗೆ.

Let me know what you think..

No Comments

Leave a Reply

Facebook
Facebook
Instagram
LinkedIn
RSS