ಯುಗಾದಿ

ಹಳೆಯ ಕೊಳೆಯ ಹೊಸತು ತೊಳೆಯಲಿ
ಹೊಸದೇ ಕಳೆಯ ಹೊಸತು ಮೆರೆಯಲಿ
ಸವಿಯ ಬಾಳಿಗೆ ಹೊಸತು ಸುರಿಯಲಿ
ಅನಂತ ಯುಗಾದಿಗಳ ಯಾನ ಹರಸಲಿ

Let me know what you think..

No Comments

Leave a Reply

Facebook
Facebook
Instagram
LinkedIn
RSS