ಯುಗಾದಿ

ಹಳೆಯ ಕೊಳೆಯ ಹೊಸತು ತೊಳೆಯಲಿ
ಹೊಸದೇ ಕಳೆಯ ಹೊಸತು ಮೆರೆಯಲಿ
ಸವಿಯ ಬಾಳಿಗೆ ಹೊಸತು ಸುರಿಯಲಿ
ಅನಂತ ಯುಗಾದಿಗಳ ಯಾನ ಹರಸಲಿ

Let me know what you think..

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Facebook
Facebook
Instagram
LinkedIn
RSS