ದೀಪ

ಹಚ್ಚುವ ಪ್ರತಿ ದೀಪವು
ಬೆಳಗಲಿ ಬದುಕನ್ನು
ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿ ಕಣವು
ಹೊಡೆದೋಡಿಸಲಿ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು

ಜ್ಯೋತಿಯ ಪ್ರಖರತೆ ಮೂಡಿಸಲಿ
ಒಳಿತಿನ ನಂಬುಗೆಯನ್ನು
ಕುಡಿಯ ನಿಶ್ಚಲತೆ ತುಂಬಲಿ
ದೃಡ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು

ಆರತಿಯ ಸಂಭ್ರಮವು ಹರಡಲಿ
ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು
ನಂದಾದೀಪವು ಶಾಶ್ವತಗೊಳಿಸಲಿ
ಬದುಕಿನ ಭವ್ಯತೆಯನ್ನು

Let me know what you think..

No Comments

Leave a Reply

Facebook
Facebook
Instagram
LinkedIn
RSS