ಅಸ್ಪಷ್ಟ

ಸುಳಿವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಡುವ ಮರೆತ ರಾಗದಂತೆ..
ಮೋಡವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಸುರಿವ ಮಳೆಯ ಹನಿಯಂತೆ..
ದಾಟಿದಷ್ಟು ಬೆಳೆವ ಕಡಲ ಹರವಿನಂತೆ…
ಮರೆಮಾಡಿದಷ್ಟು ಇಣುಕುವ ಮೊದಲ ಪ್ರೇಮಿಯ ಕುಡಿನೋಟದಂತೆ..

ಭಾವದ ಭಾರ.

Let me know what you think..

2 Comments

  • Shamaa Shastry July 17, 2010 at 04:02

    >wow…. bull's eye

    Reply
  • ರಾಕೇಶ್ ಪ್ರಭಾಕರ July 17, 2010 at 05:07

    >inception — unexplainable!!!

    Reply

Leave a Reply to Shamaa Shastry Cancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Facebook
Facebook
Instagram
LinkedIn
RSS